Riisfort Fonden

Riisforts grundlægger Rasmus Riisfort og hans kone fik aldrig børn. Derfor oprettede han en fond til at drive virksomheden efter sin død. Fonden ejer i dag Riisfort A/S og yder hvert år støtte til forskning inden for sundhed og undervisning. Vi er stolte over vores bidrag og vores historie. Efter 70 år holder vi stadig fast i Riisfort-navnet, for det siger noget om os: Vi er her også i morgen, så du kan godt stole på os i dag.

Fondens formål

Fonden yder støtte til undervisning og forskning indenfor lægevidenskaben. Berettiget til at modtage støtte er Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Fondens erhvervsmæssige aktivitet

Det påhviler fondens bestyrelse gennem fondens besiddelse af aktier i Riisfort Holding A/S at påse, at R. Riisfort A/S og koncernen som helhed drives på et sundt forretningsmæssigt grundlag, således at fondens aktiver sikres bedst muligt

Det er fondens politik, at det overskud og den likviditet, der skabes i dattervirksomhederne, primært bliver i virksomheden for at sikre virksomhedens vækst og udvikling. En del af overskuddet udloddes som udbytte til fonden. Disse midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Den lægevidenskabelige forskning støttes for tiden med ca. 1,5 million kr. om året.

Redegørelse om god fondsledelse, jf. §60 i Lov om erhvervsdrivende fonde.

Fondsbestyrelsen arbejder løbende med principper for god fondsledelse. Fonden lever på alle punkter op til anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelses, jf. skema for god fondsledelse.

Fondens bestyrelse har endvidere besluttet, at der skal være fuldstændig adskillelse mellem ledelsen i fonden og ledelsen i datterselskabet Riisfort A/S. På den måde sikres uafhængighed og kontrol i ledelsesfunktionen bedst.  

Fonden ønsker at være lige så velinformeret om dattervirksomhedens udvikling, som aktionærerne i en børsnoteret virksomhed. Informationsbehovet opfyldes ved, at selskabets ledelse regelmæssigt informerer bestyrelsen mundtligt og skriftligt om virksomhedens udvikling.

Bestyrelsen består af 3-4 medlemmer, der alle er uafhængige af fonden og fondens datterselskab. Ingen bestyrelsesmedlemmer er udpeget af myndigheder eller lignende, og der er en aldersgrænse for fondsbestyrelsens medlemmer på 75 år.

I overensstemmelse med anbefalingerne oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Ole P. Kristensen, formand. Tidligere professor i statskundskab, koncerndirektør og direktør, født 1946. Indtrådt i bestyrelsen i 2008 og genvalgt i 2017. Valgperioden udløber i 2021. Ole P. Kristensen har erfaring som direktør fra såvel det private erhvervsliv som staten. Honorar fra Riisfort Fonden vedrørende regnskabsåret 2017-2018 udgør 60 tkr. Om øvrige ledelseshverv kan oplyses, at Ole P. Kristensen er medlem af bestyrelsen for CEPOS.

Christian Ferguson Toft, født 1968. Indtrådt i bestyrelsen 2012 og valgperioden udløber i 2020. Kristian Ferguson Toft er uddannet cand. polit. Og medlem af direktion og bestyrelse i selskaberne I.B.L. Handel A/S, Zupplier of Scandinavia A/S, Ferguson Fashion Holding ApS og Ferguson Invest ApS. Honorar modtaget fra Riisfor Fonden vedrørende regnskabsåret 2017-2018 udgør 40 tkr.

Lars Grøngaard, født 1957.  Indtrådt i bestyrelsen 2008 og genvalgt i 2017. Valgperioden udløber i 2021. Lars Grøngaard er advokat (H) og partner i Gorrissen Federspiel og bidrager til bestyrelsesarbejdet med juridisk indsigt. Honorar modtaget fra Riisfort fonden vedrørende regnskabsåret 2017-2018 udgør 40 tkr. Om øvrige ledelseserhverv kan oplyses, at Lars Grøngaard er medlem af bestyrelsen i Bundgaard Fonden.

Bente Damgaard, født 1965. Indtrådt i bestyrelsen 2020 og valgperioden udløber i 2024. Bente Damgaard er uddannet stats. aut. revisor og har mange års erfaring dels fra revisorhvervet dels som direktør for en mellemstor kreativ rådgivervirksomhed.  Hun er formand for bestyrelsen i SKALA Arkitekter A/S, samt medlem af bestyrelsen i Petrowsky A/S, Petrowsky Horsens A/S, LBN Medicals A/S og Bestyrelseskvinder. Herudover er hun medlem i forskellige Advisory Boards.

 

Riisfort Fondens ansøgningskrav

Håndtering af ansøgninger

Riisfort Fondens CVR-nummer: 19945898

Gennem de seneste 10 år har Riisfort Fonden bevilget mere end 13 millioner i støtte til mere end 50 forskellige projekter ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Seneste år

Millioner

Projekter

 Virksomhedens grundlægger, Rasmus Riisfort, fik ingen børn.

Derfor oprettede han en fond til almennyttige formål.

Den eksisterer stadig i dag, og hvert år yder vi støtte til forskning inden for sundhed og undervisning.