Riisfort Fonden

Riisforts grundlægger Rasmus Riisfort og hans kone fik aldrig børn. Derfor oprettede han en fond til at drive virksomheden efter sin død. Fonden ejer i dag Riisfort A/S og yder hvert år støtte til forskning inden for sundhed og undervisning. Vi er stolte over vores bidrag og vores historie. Efter 70 år holder vi stadig fast i Riisfort-navnet, for det siger noget om os: Vi er her også i morgen, så du kan godt stole på os i dag.

Fondens formål

Fonden yder støtte til undervisning og forskning indenfor lægevidenskaben. Berettiget til at modtage støtte er Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Fondens erhvervsmæssige aktivitet

Det påhviler fondens bestyrelse gennem fondens besiddelse af aktier i Riisfort Holding A/S at påse, at R. Riisfort A/S og koncernen som helhed drives på et sundt forretningsmæssigt grundlag, således at fondens aktiver sikres bedst muligt

Det er fondens politik, at det overskud og den likviditet, der skabes i dattervirksomhederne, primært bliver i virksomheden for at sikre virksomhedens vækst og udvikling. En del af overskuddet udloddes som udbytte til fonden. Disse midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Den lægevidenskabelige forskning støttes for tiden med ca. 2,0 millioner kr. om året.

Redegørelse om god fondsledelse, jf. §60 i Lov om erhvervsdrivende fonde.

Fondsbestyrelsen arbejder løbende med principper for god fondsledelse. Fonden lever på alle punkter op til anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelses, jf. skema for god fondsledelse.

Fondens bestyrelse har endvidere besluttet, at der skal være fuldstændig adskillelse mellem ledelsen i fonden og ledelsen i datterselskabet Riisfort A/S. På den måde sikres uafhængighed og kontrol i ledelsesfunktionen bedst.  

Fonden ønsker at være lige så velinformeret om dattervirksomhedens udvikling, som aktionærerne i en børsnoteret virksomhed. Informationsbehovet opfyldes ved, at selskabets ledelse regelmæssigt informerer bestyrelsen mundtligt og skriftligt om virksomhedens udvikling.

Bestyrelsen består af 3-4 medlemmer, der alle er uafhængige af fonden og fondens datterselskab. Ingen bestyrelsesmedlemmer er udpeget af myndigheder eller lignende, og der er en aldersgrænse for fondsbestyrelsens medlemmer på 75 år.

I overensstemmelse med anbefalingerne oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Lars Grøngaard - Formand, født 1956. Tidligere partner i Gorrissen Federspiel Advokatfirma, nu advokat (H) samme sted. Indtrådt i bestyrelsen 2008 og genvalgt i 2021. Valgperioden udløber i 2025. Lars Grøngaard bidrager til bestyrelsesarbejdet med juridisk indsigt. Om øvrige ledelseserhverv kan oplyses, at Lars Grøngaard er medlem af bestyrelsen i Bundgaard Fonden. Honorar modtaget fra Riisfort fonden vedrørende regnskabsåret 2020-2021 udgør 50 tkr.

Christian Ferguson Toft, født 1968. Indtrådt i bestyrelsen 2012, genvalgt i 2020, og valgperioden udløber i 2024. Cristian Ferguson Toft er uddannet cand.polit. og medlem af direktion og bestyrelse i selskaberne Ferguson Fashion Holding ApS og Ferguson Invest ApS. Honorar modtaget fra Riisfort Fonden vedrørende regnskabsåret 2020-2021 udgør 50 tkr.

Bente Damgaard, født 1965. Indtrådt i bestyrelsen 2020 og valgperioden udløber i 2024. Bente Damgaard er uddannet stats. aut. revisor og har mange års erfaring dels fra revisorhvervet dels som direktør for en mellemstor kreativ rådgivervirksomhed. Bente Damgaard er adm. direktør hos Geopartner Landinspektører A/S. Øvrige ledelseserhverv omfatter formand for bestyrelsen i SKALA Arkitekter A/S og FM Bygningsdrift Aps, samt medlem af bestyrelsen i Petrowsky A/S, Petrowsky Horsens A/S, LBN Medicals A/S og Bestyrelseskvinder. Herudover er hun medlem i forskellige Advisory Boards. Honorar modtaget fra Riisfort Fonden vedrørende regnskabsåret 2020-2021 udgør 50 tkr.

 

Riisfort Fondens ansøgningskrav

Håndtering af ansøgninger

Riisfort Fondens CVR-nummer: 19945898

Gennem de seneste 10 år har Riisfort Fonden bevilget mere end 15 millioner i støtte til mere end 50 forskellige projekter ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Seneste år

Millioner

Projekter

 Virksomhedens grundlægger, Rasmus Riisfort, fik ingen børn.

Derfor oprettede han en fond til almennyttige formål.

Den eksisterer stadig i dag, og hvert år yder vi støtte til forskning inden for sundhed og undervisning.